Vedtægter - Borgerforeningen

§ 1
Foreningen har til formål at virke til fremme af sager, der har almen interesse for medlemmerne. (D. v. s. medlemmer og deres husstand inkl. børn under 18 år.)

§ 2
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen, og opkræves i marts / april måned.

§ 3
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 4
Inden udgangen af januar måned skal ordinær generalforsamling være afholdt.
Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel i ugeavisen.

Foreningens reviderede regnskab skal forlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal.

(stemmeberettiget er medlemmer over 18 år.)

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 15 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden anmoder derom, samt geledes skriftligt opgiver, hvad der ønskes behandlet.

§ 6
Generalforsamling vælger en bestyrelse på 5 medlemmer som konstituere sig selv. Henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år.

Intet medlem (over 18 år) kan nægte valg til bestyrelsen i en periode på 2 år.

§ 7
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der anses for at være nødvendige for varetagelse af de specielle interesser. Intet medlem kan nægte deltagelse i udvalg i en periode.

§ 8
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som afgår med en hvert år.

§ 9
l suppleant til henholdsvis bestyrelse og som revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen og disse afgår hvert år.

§ 10
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11
Ændringer af love kan kun ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med højest 6 måneders mellemrum, og da ved sidste generalforsamling med mindst 60% af de afgivne stemmer.

§ 12
Udmeldelse af Foreningen sker automatisk ved nægtelse af køb af medlemskort, eller ved skriftlig henvendelse til formanden.

§ 13
Adgang til Foreningen arrangementer har medlemmer - andre ved køb af gæstekort, hvis pris fastsættes af generalforsamlingen hvert år.

§ 14
Opløsning kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og mindst 3/4 af foreningens samtlige medlemmer stemmer herfor.

§ 15
Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen. Opløses Foreningen, skal foreningens midler tilfalde et alment nyttigt formål til gavn for medlemmerne.

Denne paragrafs ordlyden kan ALDRlG slettes.

Revideret 30/1- 1983
Revideret 13/4- 1987
Genoptryk 2/5- 1997
Revideret 16/2- 1998
Genoptryk 17/2 200l

Stiftet d. 11/1-1971.

IMG 0647 Widt500

Copyright © 2021 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.