§ 1

Foreningen har til formål, at virke til at fremme af sager, der har almen interesse for medlemmerne. (D.v.s medlemmer og deres husstand inkl. Børn under 18 år.)

§ 2

Kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen, og opkræves i marts/april måned.

§ 3

Regnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.

§ 4

Inden udgangen af 1. kvartal skal ordinære generalforsamling være afholdt. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel.  Foreningens reviderede regnskab skal forlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal. (stemmeberettiget er medlemmer over 18 år)

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 15 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden anmoder derom, samt ligeledes skriftligt opgiver, hvad der ønskes behandlet.

§ 6

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer som konstituere sig selv. Henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Intet medlem (over 18 år) kan nægte valg til bestyrelsen i en periode på 2 år.

§ 7

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der anses for, at være nødvendige for varetagelse af de specielle interesser. Intet medlem kan nægte deltagelse i udvalg i en periode.

§ 8

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som afgår med en hvert år.

§ 9

1 suppleant til henholdsvis bestyrelse og som revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen og disse afgår hvert år.

§ 10

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11

Ændringer af love kan kun ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med højest 6 måneders mellemrum, og da ved sidste generalforsamling med mindst 60% af de afgivne stemmer.

§ 12

Udmeldelse af foreningen sker automatisk ved nægtelse af køb af medlemskort, eller ved skriftlig henvendelse til formanden.

§ 13

Adgang til foreningen’s arrangementer har medlemmer – andre ved køb af gæstekort, hvis pris fastsættes af generalforsamlingen hvert år.

§ 14

Opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og mindst ¾ af foreningens samtlige medlemmer stemmer herfor.

§ 15

Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen. Opløses foreningen skal foreningens midler tilfalde et alment nyttigt formål til gavn for medlemmerne. (denne paragrafs ordlyden kan aldrig slettes.)

Revideret 30/1- 1983
Revideret 13/4- 1987
Genoptryk 2/5- 1997
Revideret 16/2- 1998
Genoptryk 17/2 200l

Revideret 30/1 2020

Stiftet d. 11/1-1971.

IMG 0647 Widt500

Turistinforamtion

Copyright © 2023 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.