Referat af generalforsamling den 29. januar 2019 kl. 19.00. Råruphallens cafeteria.

 • Carsten Dyrkilde blev valgt som dirigent.
 • Formanden gav i sin beretning en gennemgang af de aktiviteter der er foregået i det forgangne år. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer.
 • Kasseren gennemgik årsregnskabet, som viste et underskud på kr. 15.414. Regnskabet blev herefter godkendt.
 • Budget for det kommende år blev gennemgået, og vedtaget.
 • Niels Hansen og Jeppe Simonsen blev genvalgt. Steen Jørgensen blev nyvalgt til bestyrelsen.
 • Dennis Ørnfeldt blev genvalgt som suppleant for 2 år. Kim Christensen blev nyvalgt som suppleant for 1 år.
 • John Pedersen blev genvalgt som revisor.
 • Takstbladet for 2019 blev gennemgået af kasseren, og herefter vedtaget.
 • Forslag 1.
  Der er desværre opstået pesticid forurening i vandværkets råvand. Vandværket er af Hedensted kommune blevet pålagt at finde en løsning på problemet. Der er givet dispensation til fortsat at benytte råvandet, frem til sommeren 2020,.herefter skal der være en løsning, der sikrer rent drikkevand.
  Bestyrelsen fremlagde overfor generalforsamling, 4 forskellige løsningsmodeller for at skaffe rent drikkevand. ( se vedlagte bilag ). Generalforsamling gav bestyrelsen myndighed til at arbejde videre, og finde den bedst mulige løsning af de 4 foreslåede modeller.
 • Forslag 2.
  Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af § 10 omkring afholdelse af generalforsamling.
  I dag fremgår det af vedtægterne, at generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned.
  Dette foreslår bestyrelsen ændret til, at generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
  Forslaget blev vedtaget.
 • Intet at bemærke.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Turistinforamtion

Copyright © 2022 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.