§ 1. Navn og hjemsted.

Klejs Vandværk er stiftet den 14 oktober 1924, som et andelsselskab med hjemsted i Juelsminde kommune

§ 2. formål.

Selskabet skal i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og de for vandværket fastsatte regulativer:

1. Forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt drikkevand til lavest mulig driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger, skal dække afdrag og forrentning af optagne lån.

2. Varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings spørgsmål.

§ 3.Kapital.

Den til hovedanlægget nødvendige kapital skaffes normalt til veje ved lån. For lån, som selskabet måtte optage, såvel som lånenes rettidige forretning og afdrag, som for alle øvrige forpligtigelser, hæfter medlemmerne solidarisk.

Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umulig at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes ligeligt.

§ 4. Medlemmer.

Selskabets medlemmer er grundejere inden for selskabets forsyningsområde, hvis ejendom er tilsluttet selskabets ledningsnet. Jvf. dog § 5... Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vildkår... Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativer og takstblad... Ingen ejendom kan tilsluttes før tilslutningsbidrag i henhold til takstblad er betalt til selskabet... Ethvert medlem er ansvarlig for evt. lejere... Såfremt et medlem sælger, eller på anden måde afstår sin ejendom er han - ved dødsfald hans bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i hans forpligtelser over for selskabet. sker dette ikke, mister han sin andel i selskabets værdiger, men hæfter fortsat for dets forpligtelser... Det er en betingelse for at godkende ejerskifte, at samtlige ydelser til selskabet er betalt.

§ 5. Ikke medlemmer- købere.

Institutioner, som iflg. deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod at forpligte sig til at overholde selskabets regulativer og vedtægter- bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse- kunne få leveret vand til samme takst som medlemmerne.

§ 6. Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske:

1.   Ved ejendommens nedlæggelse. (sletning af matr. nr.)

2.   Ved ekspropriation o.l. forudsat, at vandforbrugende virksomhed ophører.

3.   Ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives. dog først efter evt. nævnte frister i regulativet.

Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen. såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes det som ny tilslutning. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens- medlemmets- andel af selskabets gæld indbetales... Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7. Anlæg.

Vandværket med tilliggende grund, boringer, behandlingsanlæg og pumper samt ledningsnet inkl. stophaner, vandmålere og andre indretninger ejes og vedligeholdes af selskabet.

§ 8. Ledninger over privat grund.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, dog så vidt mulig kun på tidspunkter, hvor det volder mindst mulig gene... Såfremt der ved arbejder af denne art forsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning... Bestyrelsen kan fastsætte denne erstatning efter almindeligt gældende regler for beregning af erstatning... Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift... Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration

§9. Indskrænkning i vandleverencen.

Bestyrelsen afgør, i hvilket omfang og på hvilke betingelser havevanding må finde sted... Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild eller overtrædelse af indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge det ansvarlige medlem en særafgift i henhold til takstbladet.

§10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned ... Indkaldelse til ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker ved annoncering i den lokale avis senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes... Forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal skriftligt indleveres til formanden senest den 1. marts... Forslag, som ikke er optaget på dagsordenen kan ikke bringes til afstemning.

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab

4.   Godkendelse af budget for det kommende år

5.   Valg af medlemmer og supleant til bestyrelsen

6.   Valg af revisor og evt. revisorsupleant

7. indkomne forslag

8. Eventuelt

I lige år vælges:
2 bestyrelsesmedlemmer, 1 supleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsupleant.

I lige år vælges:

2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

I ulige år vælges:

3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til kassereren. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt kræver det over for bestyrelsen med angivelse af en dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder fra modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passende indføres et resume´ i forhandlingsprotokollen, som underskrives af dirigenten.

§ 11. Stemmeret og afstemninger.

På ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på den pågældende generalforsamling... Såfremt kun den første af disse betingelser er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer... Bestemmelsen i denne vedtægt om solidarisk hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån fuldt ud er tilbagebetalt, eller ændringen er godkendt af foreningens långivere.

§12. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Jvnf §10. Genvalg kan finde sted.

Der bør tilstræbes en passende geografisk fordeling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsen vedtager selv sin egen forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne, det gældende regulativ og generalforsamlingsvedtagelser, og kan for selvskabets regning inden for det godkendte budget antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til drift og administration.  

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed eller drift som overskrider det vedtagne budget skal forelægges generalforsamlingen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende valgperiode.

§13. Tegningsret.

Selvskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrifter fra alle bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

§ 14. Regnskabet.

Selvskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige overskud, som måtte komme efter forsvarlige henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.

§ 15. Lukning af vandleverance.

Selvskabets bestyrelse har, ifølge regulativet for private vandforsyninger i Juelsminde kommune, ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem i følgende tilfælde:

1.     Såfremt medlemmet ikke holder sin installation i orden (§6).

2.     Såfremt medlemmet ikke rettidig betaler sine afgifter efter takstbladet. (§18)

3.     I tilfælde af misbrug eller unødigt vandspild. (§ 18)

§ 16. Brug af vand fra brandhaner.

Bortset fra brand og andre nødstilfælde må der ikke uden bestyrelsens forud indhentede tilladelse bruges vand fra brandhaner. ( § 12 )

§ 17. Opløsning.

Selvskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

Såfremt opløsningen kan ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 18. Ikræfttræden.

Nærværende vedtægter og bilag til disse, der afløser vedtægterne af 28 januar 1988, er vedtaget på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling på Gramrodehus mandag den 30 januar 1995 og træder straks i kraft. Senest revidere ved Generalforsamling Rårup hallen 29. januar 2019 og træder straks i kraft

Turistinforamtion

Copyright © 2023 Klejs borgerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.